:.
بيشتر
:.سامانه ارتباط مردمي
:.

نكات قابل توجه 
1 درخواست هاي مجوز يا مواردمرتبط با راه اندازي  فعاليت ها، تمديد آن ، تسهيلات و ساير وظايف وزارت جهاد كشاورزي بايد از طريق  مجاري ذيربط رسيدگي شود و در اين سايت صرفا موارد مرتبط با ارزيابي عملكرد و شكايات بررسي ميگردد.

2. از ارسال درخواست استخدام خودداري  كرده و براي  اطلاع از فرصت هاي  اشتغال ، سرمايه گذاري و كارآفريني و فرايند انجام آن به سايت مربوطه ( www.jahadonline.com) مراجعه نماييد.


خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.